TERMS & CONDITION

เงื่อนไขการเข้าร่วมการรับประกัน

การรับประกันยาง พีเรลลี่ ฟรี 120 วัน กรณีความเสียหายจากอุบัติเหตุ (ต่อไปนี้ เรียกว่า “การรับประกันนี้”) ใช้สำหรับยาง พีเรลลี่ ที่นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย บริษัท ไอซ์ เทรดดิ้ง จำกัด (ต่อไปนี้ เรียกว่า “บริษัทฯ”) เท่านั้น

 1. ลูกค้าสามารถขอรับสิทธิ์ประกันนี้ โดยการลงทะเบียนออนไลน์ของทางบริษัทฯ โดยลูกค้าจะต้องระบุข้อมูลต่างๆให้ครบถ้วนตามความเป็นจริงเท่านั้น พร้อมแนบใบเสร็จจากร้านค้าหรือตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯ มิฉะนั้นการรับประกันจะเป็นโมฆะและไม่มีผลบังคับใช้
 2. การรับประกันนี้จะมีผลต่อเมื่อลูกค้าได้มีการลงทะเบียนออนไลน์กับทางบริษัทฯโดยสมบูรณ์ภายใน 7 วันนับจากวันที่ซื้อยางแล้วเท่านั้น มิฉะนั้นจะถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์ในการรับประกัน
 3. ในกรณีที่เว็บไซต์ไม่ปรากฏข้อมูล หรือร้านตัวแทนจำหน่ายไม่ลงทะเบียนในระยะเวลาที่กำหนด (ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ซื้อ) ทางบริษัทฯถือว่าข้อมูลการรับประกันไม่สมบูรณ์และผู้บริโภคสละสิทธิในการรับประกัน
 4. การรับประกันนี้ สำหรับลูกค้าที่ซื้อและเปลี่ยนยาง พีเรลลี่ ที่นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทฯ ครบทั้ง 4 เส้น ต่อการเปลี่ยนยาง 1 ครั้ง ต่อ 1 ใบเสร็จ ต่อรถ 1 คันเท่านั้น หลังจากซื้อสินค้าภายใน 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

เงื่อนไขการรับประกัน

 1. การรับประกันนี้ คุ้มครองความเสียหายของยาง สำหรับการบาด การตำ การบวม การแตก อันเนื่องมาจากของมีคม การกระแทก การเบียดฟุตบาทหรือขอบทาง
 2. การรับประกันนี้ มี พีเรลลี่ ฟรี 120 วัน โดยนับจากวันแรก คือ วันที่ในใบเสร็จรับเงิน และจากเลขไมล์ที่ระบุในใบเสร็จรับเงินเป็นสำคัญ
 3. กรณีเคลมยางเส้นใหม่ภายใต้การรับประกันนี้ การรับประกันยังคงนับต่อเนื่องจากวันที่หรือเลขไมล์ในใบเสร็จรับเงินที่เปลี่ยนยางครั้งแรกเท่านั้น
 4. ในกรณีหากเกิดบาดแผลบริเวณหน้ายาง หรือถูกของมีคมตำที่สามารถซ่อมแซมได้ขอสงวนสิทธิ์ในการซ่อมแซมบาดแผลนั้นๆ โดยทางผู้ใช้งานจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหากไม่สามารถซ่อมแซมได้จึงค่อยให้ร้านค้าส่งเคลมกับทางบริษัทฯ (ระยะเวลาในการชดเชยเส้นใหม่ ภายใน30 วันนับจากวันที่แจ้งเคลม)
 5. บริษัทฯ หรือ ร้านค้าหรือตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯ จะเป็นผู้ให้ข้อมูลการรับประกันนี้ พร้อมเงื่อนไข และวิธีการขอรับสิทธิ์ให้แก่ผู้ซื้อซึ่งมีสิทธิ์ภายใต้การรับประกันนี้
 6. ผู้ขอสิทธิ์สามารถขอรับสิทธิ์ประกันนี้ โดยการลงทะเบียนออนไลน์ของทางบริษัทฯ โดยผู้ขอสิทธิ์จะต้องระบุร้านค้าหรือตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯ ที่ซื้อ ข้อมูลยาง (รุ่น, ขนาด, สัปดาห์และปีที่ผลิตของยาง [DOT]) ข้อมูลรถ (ยี่ห้อ, รุ่น, ทะเบียนรถ, เลขไมล์) ชื่อและข้อมูลส่วนตัวของผู้ขอรับสิทธิ์ให้ตรงกับข้อมูลที่ระบุไว้ในใบเสร็จรับเงิน และข้อมูลในการลงทะเบียนออนไลน์ พร้อมแนบใบเสร็จจากร้านค้าหรือตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯ หากข้อมูลไม่ตรงกันหรือไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการรับประกัน
 7. การรับประกันนี้จะมีผลต่อเมื่อลูกค้าได้มีการลงทะเบียนออนไลน์กับทางบริษัทฯโดยสมบูรณ์ภายใน 7 วันนับจากวันที่ซื้อยาง พร้อมปริ้นท์ใบรับประกัน 120 วัน เพื่อเก็บเป็นหลักฐานแล้วเท่านั้น
 8. การรับสิทธิ์ภายใต้การรับประกันนี้ ผู้ขอรับสิทธิ์จะต้องนำใบเสร็จตัวจริงและใบรับประกันยาง 120 วันตัวจริง พร้อมกับยางที่ได้รับความเสียหายมาแสดงต่อร้านค้าหรือตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯที่ผู้ขอรับสิทธิ์ซื้อยาง เพื่อตรวจสอบสิทธิ์และรับสิทธิ์ภายใต้การรับประกันนี้ และเพื่อให้ร้านค้าหรือตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯทำการตรวจสอบความเสียหายก่อน แล้วจึงส่งให้บริษัทฯตรวจสอบและพิจารณาอีกครั้ง โดยคำตัดสินบริษัทฯถือเป็นอันสิ้นสุด และผลการพิจารณาการรับประกันสินค้าถือเป็นสิทธิ์ขาดของบริษัทฯเท่านั้น
 9. บริษัทฯ และ ร้านค้าหรือตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯ จะเป็นผู้ตรวจสอบความเสียหายและตัดสินว่าความเสียหายดังกล่าวสามารถซ่อมได้หรือไม่ กรณียางที่เสียหายสามารถซ่อมได้ ผู้ขอรับสิทธิ์จะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการซ่อมและ/หรือการปะยางที่ได้รับการเสียหาย รวมถึงค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซ่อม เช่น ค่าบริการ ค่าถอดใส่ ค่าถ่วงล้อเป็นต้น
 10. การรับประกันนี้จะเปลี่ยนยางเส้นใหม่บริษัทฯจะเปลี่ยนยางยี่ห่อรุ่นและขนาดเดี่ยวกันกับยางเดิมที่ชำรุดหรือยางที่เสียหายที่ไม่สามารถซ่อมได้เท่านั้นยกเว้นกรณีที่ไม่มียางรุ่นยี่ห้อและขนาดเดิมทางบริษัทฯจะใช้ยางรุ่นอื่นทดแทนโดยจำนวนที่เคลมสูงสุดไม่เกิน 4 เส้นรวมกันไม่เกิน 10,000 บาทต่อคันต่อ 1 ใบเสร็จเท่านั้นหรือเป็นไปตามทีบริษัทฯกำหนดโดยหากมีส่วนเพิ่มเติมจากมูลค่าดังกล่าวผู้ขอรับสิทธิ์การประกันจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายชำระในส่วนต่างที่เกิดขึ้นหากต้องการรับสิทธิ์ประกันสินค้าโดยมิสามารถเรียกร้องจากบริษัทฯได้
 11. เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่ายางเส้นที่เสียหายอยู่ในเงื่อนไขการรับประกันนี้บริษัทฯจะเปลี่ยนยางเส้นใหม่ตามที่ระบุในใบเสร็จ (กรณีไม่มียางยี่ห้อรุ่นและขนาดเดิมบริษัทฯจะเปลี่ยนยางทดแทนที่มีราคาเท่ากับที่ระบุในใบเสร็จหากยางที่เคลมให้ใหม่มีราคาสูงกว่ายางเดิมผู้ขอรับสิทธิ์จะต้องชำระเงินส่วนต่างที่เกิดขึ้นโดยคิดจากราคายางณวันที่เปลี่ยนยางใหม่  และผู้ขอรับสิทธิ์จะเป็นผู้ชำระค่าบริการอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น ค่าถอดใส่ ค่าตั้งศูนย์ ถ่วงล้อใหม่ และค่าไนโตรเจนเป็นต้นฯ)
 12. โดยผู้ขอรับประกันจะต้องทิ้งยางที่ชำรุดไว้ให้กับทางตัวแทนจำหน่ายยางเส้นที่ชำรุดและได้รับการรับประกันและเปลี่ยนยางเส้นใหม่ไปแล้วยางเส้นที่ชำรุดจะตกเป็นสมบัติของบริษัทฯทันทีและผู้ขอรับประกันจะไม่สามารถเรียกร้องขอรับคืนได้
 13. การรับประกันนี้สามารถเคลมเป็นยางเส้นใหม่เท่านั้นไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้หรือส่วนลดใดๆได้
 14. ยางพีเรลลี่ที่เป็นยางติดรถใหม่ (Original Equipment) และ/หรือเป็นยางนำเข้ามาจากต่างประเทศโดยผู้นำเข้าใดๆที่มิใช่บริษัทฯจะไม่ได้รับการรับประกันตามนโยบายฉบับนี้
 15. การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมค่าเสียหายหรือค่าซ่อมแซมต่างๆของอะไหล่เกี่ยวเนื่องอื่นๆรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) กระทะล้อล้อแม็กหรือค่าความเสียหายของรถจากอุบัติเหตุรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) การบาดเจ็บค่าเสียเวลาค่าเสียหายที่ไม่ได้ใช้รถค่าความไม่สะดวกในขณะที่รถของท่านไม่สามารถใช้งานได้ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถค่าสูญเสียเวลาความเสียหายต่อเนื่องทุกชนิดความเสียหายตามที่กฎหมายกำหนดค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนยาง
 16. การรับประกันนี้  ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการซ่อมหรือปะยางที่ได้รับความเสียหาย
 17. ทางบริษัทฯจะดำเนินการตามกฎหมายหากทำการตรวจสอบและพบว่าร้านค้ารวมถึงตัวแทนจำหน่ายได้ทำการทุจริตเพื่อให้ทางบริษัทฯเกิดความเสียหายจากนโยบายการรับประกันดังกล่าว
 18. โปรดกรอกข้อมูลในการลงทะเบียนออนไลน์ให้ครบถ้วนและตามความเป็นจริงเท่านั้นมิฉะนั้นการรับประกันจะเป็นโมฆะและไม่มีผลบังคับใช้
 19. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกและ/หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขนี้ทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของนโยบายเพื่อความเหมาะสมโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 20. ยางเส้นใหม่ที่ได้รับการเคลมจากบริษัทฯไปแล้ว จะไม่สามารถนำกลับมาเคลมซ้ำได้

การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุม และจะถือว่าการรับประกันนี้ได้สิ้นสุดลงทันที ในกรณี ดังนี้

 1. ลูกค้ามิได้ลงทะเบียนออนไลน์ เพื่อขอรับประกันผลิตภัณฑ์กับทางบริษัทฯภายใน 7 วันนับจากวันที่ซื้อยาง
 2. บริษัทฯ และ ร้านค้าหรือตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการรับประกัน หากข้อมูลของยางที่เสียหายและรถยนต์คันที่ขอรับสิทธิ์ไม่ตรงกับที่ระบุใบเสร็จรับเงินและ/หรือข้อมูลในใบรับประกันยาง 120 วัน
 3. ยางที่เสียหายไม่สามารถตรวจสอบได้ รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) กรณีที่ DOT (สัปดาห์ และปีที่ผลิตของยาง) ไม่สามารถตรวจสอบได้
 4. ความลึกของร่องดอกยางน้อยกว่าที่บริษัทฯกำหนด (ยางสำหรับรถยนต์ ความลึกของร่องดอกยางไม่น้อยกว่า 3.0 มิลลิเมตร ยางสำหรับรถกระบะ รถอเนกประสงค์ ความลึกของร่องดอกยางไม่น้อยกว่า 4.0 มิลลิเมตร โดยวัดจากความลึกของดอกยางจากบริเวณกึ่งกลางของหน้ายาง)
 5. การจงใจเจตนาทำให้ยางเสียหาย เพื่อจะนำมาเคลมยางใหม่
 6. ยางที่เสียหายคือยางที่ได้รับจากการเคลมภายในการรับประกันนี้
 7. ยางที่เสียหายเฉพาะภายนอกของยาง (โครงสร้างยางไม่เสียหาย ไม่เห็นเส้นใยโครงสร้างยาง) เช่น กรณีแก้มยางถูกขูดทำให้ผิวของยางเสียหาย แต่ไม่ถึงเส้นใยโครงสร้างยาง
 8. ยางเสียหายเกิดจากการใช้ลมยางไม่เหมาะสม เช่น การเติมลมยางมาก หรือน้อยกว่าที่ผู้ผลิตกำหนด หรือจากการวิ่งโดยไม่มีลมยาง
 9. ยางที่เสียหายมิได้ทำการบำรุงรักษาตามระยะ เช่น สลับยาง ถ่วงล้อทุก 10,000 กม. หรือ 6 เดือน
 10. ยางที่เสียหายเกิดจากการใช้กระทะล้อไม่ถูกต้องหรือล้อที่ไม่เหมาะสมกับประเภทของยางหรือขนาดยางไม่ตรงกับขนาดเดิมของรถตามที่ผู้ผลิตรถแนะนำหรือการเปลี่ยนขนาดยางโดยความกว้างของหน้ายางเพิ่มขึ้นมากกว่า 20 มม.
 11. การบรรทุกน้ำหนักเกินพิกัดความสามารถของยางและการใช้ความเร็วเกินกว่ามาตรฐานที่กำหนดโดยพิจารณาตามข้อมูลที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้ยางของบริษัทฯ
 12. ความเสียหายจากสารเคมีน้ำมันภัยธรรมชาติสถาพอากาศผลกระทบจากบรรยากาศอัคคีภัย
 13. การใช้รถขณะที่สภาพของรถหรือชิ้นส่วนอะไหล่ของรถหรือยางไม่พร้อมใช้งาน
 14. ยางที่ได้รับความเสียหายจากความบกพร่องของช่วงล่างความผิดปกติของศูนย์ล้อระบบเบรกตลอดจนความไม่สมดุลของล้อหรือความบกพร่องของชิ้นส่วนอื่นทำให้ยางสึกไม่สม่ำเสมอสึกไม่เท่ากันสึกเป็นบั้งหรือสึกเร็วกว่าที่ควร
 15. ความไม่พึงพอใจในสินค้าเช่นเสียงของยางความแข็งหรือความนิ่มของยางและ / หรือความสวยงามของยาง
 16. การใช้งานผิดประเภทเช่นใช้เพื่อการแข่งขันหรือใช้เพื่อการพาณิชย์เช่นรถที่ติดตั้งห้องเย็นรถดัดแปลงติดตั้งระบบแก๊สเพิ่มเติมรถตู้โดยสารประจำทางหรือรถแท็กซี่เป็นต้น
 17. การเสื่อมสภาพของยางหรือการหลุดร่อนของดอกยางจากการใช้งาน
 18. กรณีโอนถ่ายหรือถอดสินค้าไปติดตั้งที่รถอื่นที่ไม่ตรงกับที่ลงทะเบียนประกันนี้หรือการเรียกร้องโดยผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์รถยนต์หรือยางรายใหม่
 19. กรณีขาดการดูแลรักษาตามระยะเวลาที่กำหนดของสินค้านั้นๆ
 20. กรณีการถอดประกอบแก้ไขปรับแต่งหรือเปลี่ยนสินค้าโดยผู้อื่น
 21. การใช้รถไม่เหมาะสมหรือการใช้ยางไม่เหมาะสมกับรถหรือการปรับแต่งติดตั้งต่อเติมรถยนต์ที่ไม่เหมาะสม
 22. ยางที่ใช้กับรถที่มีการดัดแปลงปรับเปลี่ยนแต่งช่วงล่างดัดแปลงมุมล้อ
 23. การใช้รถบนทางที่ไม่เหมาะสม
 24. การขับขี่โดยบุคคลซึ่งขณะขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดไม่น้อยกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
 25. การขับขี่โดยผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 26. ยางเสียหายเกิดจากการใช้รถในทางผิดกฎหมาย
 27. ความรับผิดต่อร่างกายการบาดเจ็บการเสียชีวิตและความเสียเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 28. การรับประกันคุณภาพสินค้าจากเจ้าของสินค้า
 29. การเรียกร้องโดยผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์รถยนต์หรือยางรายใหม่
 30. ความรับผิดทางด้านวิชาชีพ
 31. ยางรถยนต์พีเรลลี่ที่ไม่ได้นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอซ์เทรดดิ้งจำกัด
 32. สงครามภัยก่อการร้ายสงครามกลางเมืองการกบฏการปฏิวัติการต่อต้านรัฐบาลการยึดอำนาจการปกครองโดยกำลังทหารประชาชนก่อความวุ่นวายลุกฮือต่อต้านรัฐบาลการจลาจลการนัดหยุดงาน
 33. นิวเคลียร์อาวุธปรมาณูกัมมันตรังสี
 34. การใช้รถนอกอาณาเขตประเทศไทย
 35. **การรับประกันการผลิต 5 ปีนับจากสัปดาห์/ปีที่ผลิต (DOT) บนยางโดยจะครอบคลุมเฉพาะความเสียหายของยางอันเกิดจากความบกพร่องในการออกแบบกรรมวิธีการผลิตและ/หรือวัสดุในการผลิตการรับประกันนี้ไม่มีจำนวนขั้นต่ำในการซื้อและยางพีเรลลี่ทุกเส้นที่นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอซ์เทรดดิ้งจำกัดอยู่ภายใต้การรับประกันนี้ทั้งนี้ผลการพิจารณาการรับประกันสินค้าถือเป็นสิทธิ์ขาดของบริษัทฯเท่านั้นเงื่อนไขเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่บริษัทฯหรือร้านค้า/ตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯ